Kế hoạch chuyên đề năm 2016

ĐẢNG ỦY XÃ AN LONG

CHI BỘ TIỂU HỌC

****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

An Long, ngày 10  tháng  2  năm 2016

Số :   – KH/CB

 

       

 KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2016

          Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”;

        Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;

Nay chi bộ TH An Long xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2016 như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Phát huy những kết quả đạt và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2015 ;

– Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

– Đẩy mạnh tuyên truyền trong chi bộ và đơn vị , phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II- NỘI DUNG

Thông qua sinh hoạt chuyên đề của chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh .

      1. Nội dung sinh hoạt chuyên đề

– Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; ( 2 chuyên đề )

– Giải pháp xây dựng  chi bộ trong sạch, vững mạnh

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên trong chi bộ;

– Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên trong chi bộ ;

1- Nội dung học tập và liên hệ:

– Quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm trong công việc; xây dựng lối sống thẳn thắn, trung thực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, các “bệnh”: bệnh quan liêu, bệnh tham lam, bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, bệnh hữu danh, vô thực, bệnh “cận thị”, bệnh tị nạnh, bệnh xu nịnh, a dua, bệnh kéo bè, kéo cánh.

– Thảo luận trong chi bộ, cơ quan, để xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra các giải pháp về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Cấp ủy  phối hợp với BGH  lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Sau học tập các chuyên đề năm 2016 và căn cứ vào chuẩn mực đạo đức của ngành, đơn vị; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 19 điều đảng viên không được làm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ, đăng kí “làm theo”, cuối năm kiểm điểm, đánh giá.

2- Tài liệu học tập:     

-Tài liệu học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2016 do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp, Đảng ủy cấp .

III- HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1 Chi bộ tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu chuyên đề năm 2016 cho cán bộ, đảng viên  phải đảm bảo được nội dung, yêu cầu theo quy định .

4- Về công tácTuyên truyền: BCH CĐ và các tổ chức đoàn thể,chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  2016 đến đảng viên và CB-GV -NV gắn với tuyên truyền cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các ngày lễ lớn trong năm và quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các hoạt động tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục kết hợp với các đợt cao điểm trong năm.

5- Kiểm tra, giám sát đảng viên  việc thực hiện chuyên đề năm 2016 ( theo kế hoạch )

6. Nội dung chuyên đề

Thời gian

Nội dung chuyên đề

Người thực hiện

Qúy 1 Thực hiện học tập nêu cao tinh thần trách nhiệm ; chống chủ nghĩa cá nhân. Đảng viên chi bộ

CB-GV-NV

Qúy 2 Sự cần thiết trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay . Đảng viên chi bộ

CB-GV-NV

Qúy 3 Nêu các giải pháp xây dựng chi bộ TSVM, Công tác quy hoạch cán bộ, phân công và quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là đối với cán bộ chủ chốt  

Đảng viên chi bộ

Qúy 4 Tổng kết chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 .

 

Đảng viên chi bộ. CB-GV-NV

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1-  Chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập và triển khai đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ hằng quý (trước ngày 30 tháng cuối mỗi quý) gửi báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy báo cáo và tổng hợp.

2. Mỗi đảng viên và CBGV-NV thực hiện đăng ký việc làm học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và viết bản đánh giá thực hiện chuyên đề cá nhân cuối năm  .

3. Toàn thể đảng viên và CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch ./.

 

 

                   Nơi nhận:    

–         BTV Đảng ủy xã An Long ;

–          UVTV phụ trách chi bộ TH ;

–          Chi ủy –BGH-BCHCĐ TH An Long ;

–          Đảng viên chi bộ TH ;

–          Lưu .

Bí thư

 

 

 

    Đặng Thị Lệ Thu